РЕГЛАМЕНТ роботи виконавчого комітету Розівської селищної ради

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                       рішення селищної ради

                                                                                                                       від 27 серпня  2019  № 2РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету

Розівської селищної  ради

Розівського району Запорізької області     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Виконавчим органом селищної ради є її виконавчий комітет, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Діяльність виконавчого комітету визначається Конституцією України та законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Регламентом та нормативно-інструктивними документами.

1.2. Регламент роботи  виконавчого комітету селищної ради є нормативним актом, який регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету селищної ради.

1.3. Регламент затверджується рішенням сесії селищної ради. У такому ж порядку приймаються зміни та доповнення до Регламенту. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розбіжностей окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні сесії селищної ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.

1.4.Регламент визначає механізм здійснення таких напрямків діяльності виконавчого комітету:

- планування роботи виконавчого комітету;

- розпорядчі акти селищного голови та виконавчого комітету;

- порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету;

- оформлення протоколів засідань виконавчого комітету;

- порядок підготовки та проведення нарад і семінарів;

- службове  листування;

- контроль виконання документів, листів громадян, доручень селищного голови;

- робота зі зверненнями та організація особистого прийому громадян;

- адміністративно-господарчі питання.

 

 

 

ІІ. ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

 

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою  за пропозицією селищного голови.

2.2. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.

Очолює виконавчий комітет селищний голова.

До складу виконавчого комітету селищної  ради входять також за посадою секретар ради та старости (виконувачі обов’язків старости).

 

2.3. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності  з іншою роботою, встановлені для селищного голови.            

 

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати  ради, крім секретаря ради.                                                                                             

2.4. Члени виконавчого комітету мають право:

- вимагати від доповідачів і виступаючих роз'яснень з питань, що розглядаються;

- брати участь в обговоренні питань;

- вносити зміни та доповнення до проекту рішення або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання.

2.5. Запрошені на засідання мають право:

- брати участь в обговоренні питання;

- надавати довідки з питань, що розглядаються;

- вносити пропозиції до проекту рішення;

- ставити доповідачу питання.

 

 

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

 

3.1. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється за квартальними планами.

Розробка, погодження, затвердження та контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється в установленому порядку.

3.2. Терміни затвердження планів:

план діяльності виконавчого комітету Розівської  селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів  на наступний рік затверджується на засіданні виконавчого комітету селищної ради до 15 грудня поточного року;

квартальний план роботи виконавчого комітету затверджується на останньому  в поточному кварталі засіданні виконавчого комітету селищної ради.

3.3. Контроль за виконанням планів роботи здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради.

 

 

ІV. РОЗПОРЯДЧІ АКТИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

4.1. У межах своїх повноважень селищний голова видає розпорядження з питань, які не вимагають колегіального розгляду. Розпорядження підписуються селищним головою, а у разі його відсутності – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (при його відсутності - секретарем ради).

4.2. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями)  селищного голови або в ініціативному порядку заступниками селищного  голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами (секретар) виконавчого комітету.

Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників  селищного  голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників виконавчих органів селищної ради.

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні простою більшістю голосів від затвердженого радою загального складу виконавчого комітету, підписуються селищним головою, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки селищного голови і набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в самому рішенні не встановлено іншого строку. Додатки до рішень виконкому підписує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

4.3. Проекти розпоряджень селищного голови (далі – розпорядження, розпорядчий акт) та рішень виконавчого комітету (далі – рішення, розпорядчий акт) з основних та проблемних питань готуються посадовими особами виконавчого органу селищної ради за напрямками діяльності.

          Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається постійною комісією, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші погодження  з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта постійною комісією, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта постійною комісією, до повноважень якої входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-         відсутній аналіз регуляторного впливу;

-         проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.6. У заголовку до проекту рішення стисло викладається суть питання, з якого готується проект. Заголовок починається зі слова «Про...».

Проект рішення має преамбулу, в якій викладаються аналіз стану справ, причини порушення питання та визначається мета прийняття розпорядчого акту.

Перший пункт основної частини проекту формулюється з урахуванням змісту заголовка. В основній частині розпорядчого акту (для розпорядження – розпорядча частина, для рішення – вирішальна) визначаються конкретні та реальні завдання, спрямовані на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядчим актом, перелік виконавців та терміни виконання завдань. У необхідних випадках у проекті розпорядчого акту можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування відповідних органів про хід виконання встановлених завдань.

Якщо проект рішення тягне за собою зміни та доповнення до інших розпорядчих актів, то зміни та доповнення викладаються у даному проекті.

Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

- заступник селищного  голови;

- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

- спеціаліст І категорії (з юридичних питань);

 

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком громади, в обов’язковому порядку погоджуються з начальник ом відділу, головним бухгалтером фінансового відділу апарату Розівської селищної ради. З питань діяльності виконавчих органів селищної ради.

4.5. Проекти рішень і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені з коротким викладенням суті питання, конкретних заходів і строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.

Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки.

4.6. Рішення виконавчого комітету з документами, що стали підставою для його прийняття, передаються керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради, де перевіряється на комплектацію та за необхідності доопрацьовується.

4.7. Нумерація рішень виконавчого комітету здійснюється в окремому порядку для кожного засідання.

4.8. Рішення, підписані селищним головою, надаються керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради для формування протоколу засідання виконавчого комітету. Не пізніш, як в 5-денний термін  направляються заінтересованим особам, органам, юридичним особам згідно з реєстром розсилки.

Рішення виконавчого комітету в електронному вигляді надаються виконавцем керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для подальшого розміщення на сайті селищної ради.

4.9. Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, та розпорядчих актів, підписаних селищним головою,  здійснюється згідно Положення про доступ до публічної інформації у Розівькій селищній раді та її виконавчому комітеті.

4.10. Забороняється винесення оригіналів проектів рішень виконавчого комітету селищної ради з матеріалами до них із будівлі селищної ради.

4.11. Розпорядчі акти підлягають архівному зберіганню, як документи постійного терміну зберігання.

Розпорядчі акти, сформовані у справи, зберігаються протягом термінів, передбачених номенклатурою справ, після чого розпорядчі акти в упорядкованому стані передаються до державного архіву на постійне зберігання.

 4.12. Вилучення і видача оригіналів пакету документів зі справ постійного зберігання здійснюється у виняткових випадках тільки за письмовою  вимогою судово-слідчих органів з попереднього дозволу селищного голови.

При цьому у справі залишається точна копія документу, завірена керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету та акт про необхідність вилучення оригіналу.

 

 

V. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ

 

ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

 

5.1.Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету (далі – засідання) скликаються селищним головою або у разі його відсутності - виконуючим обов’язки селищного голови.

5.2. Планові засідання скликаються відповідно до плану роботи виконавчого комітету. За необхідності скликаються позачергові засідання для вирішення нагальних питань та прийняття рішень, строки розгляду яких регламентовано законодавчо.

Засідання виконавчого комітету проводяться не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

5.3. Засідання виконавчого комітету відбуваються у третю п’ятницю щомісяця та починаються о 10.00 годині. Для доповіді з питань черги денної надається не більше 10 хвилин, для виступів при обговоренні питань до 5 хвилин.

5.4. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

5.5. Календарні терміни щодо підготовки планових питань до розгляду на засіданні виконавчого комітету направляються виконавцям за 20 днів до запланованого строку проведення засідання.

5.6. Підготовка питань для розгляду на засіданні здійснюється посадовими особами  ради та керівниками підлеглих комунальних закладів. Контроль підготовки питань для розгляду на засіданні покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради.

Проект рішення з відповідними матеріалами у встановленому порядку надається виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради не пізніше ніж за сiм днів до проведення засідання виконавчого комітету.

За необхідністю до матеріалів проекту рішення додається інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки, розрахунки тощо).

У разі порушення виконавцями термінів надання проекту рішення та матеріалів до нього керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради надає селищному голові доповідну записку про стан підготовки планового питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету.

5.7. На підставі наданих матеріалів не пізніше ніж за п’ять днів до засідання керуючий справами (секретар) виконавчого комітету формує проект порядку денного. Проект порядку денного містить перелік всіх питань, що потребують розгляду.

Внесення змін до порядку денного, а саме: зняття з розгляду на засіданні планових питань, внесення на розгляд додаткових питань, здійснюється за попереднім узгодженням з селищним головою не пізніше ніж за два дні до засідання.

Порядок денний засідання направляється селищному голові.

5.8. Відповідальним за сповіщення запрошених про час проведення засідання, перелік основних питань та реєстрацію учасників в день проведення засідання є керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради.

5.9. На засіданні головує селищний голова, а за його вiдсутностi – виконуючий обов’язки селищного голови.

У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради.

5.10.  Якщо під час засідання виникла необхідність внесення істотних змін до проекту рішення, проект повертається виконавцям на доопрацювання та повторне візування, після чого протягом трьох днів після проведення засідання подається на підпис селищному голові.

5.11. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

5.12. На засіданнях членами виконавчого комітету розглядаються та приймаються рішення з питань економічного, соціального, культурного та  екологічного розвитку території, організації виконання актів законодавчої та виконавчої влади, інші питання місцевого життя, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до його відання.

 

5.13. Не пізніше, як в п’ятиденний строк після засідання виконавчого комітету необхідна кількість екземплярів рішень повинна бути надіслана діловодом виконавцям, громадянам, зацікавленим особам.        

5.14. Рішення виконавчого комітету, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають загальний характер, доводяться до відома населення шляхом  опублікування в засобах масової інформації або в інший спосіб.

 

 

 

VІ.  ПРОТОКОЛЮВАННЯ   ЗАСІДАНЬ   ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

 

6.1. Засідання виконавчого комітету протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Наступного дня після проведення засідання виконавчого комітету здійснюється діловодне опрацювання матеріалів засідання: складення та направлення протокольних доручень, повернення на доопрацювання проектів рішень виконавчого комітету селищної ради, реєстрація та оформлення для розсилання рішень виконавчого комітету, прийнятих на засіданні.

6.2. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється протягом одного тижня після проведення засідання.

 

Протокол засідання виконавчого комітету друкується на комп'ютері.      

6.3. Протокол засідання виконавчого комітету підписується селищним головою, а у разі його відсутності – виконуючим обов’язки селищного голови.

6.4. Матеріали, що надавалися на засідання виконавчого комітету для розгляду основних питань, та рішення виконавчого комітету додаються до протоколу.

 

 

VІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА

 

ПРОВЕДЕННЯ НАРАД І СЕМІНАРІВ

 

 

         7.1. Нарада є організаційною формою діяльності виконавчого комітету, яка забезпечує оперативний розгляд і колегіальне обговорення піднятих питань та внесення пропозицій щодо їх виконання до проектів розпорядчих актів селищного голови та виконавчого комітету.

Наради, засідання комісій при виконавчому комітеті селищної ради проводяться селищним головою і головами комісій згідно з планом роботи.

Відповідальними працівниками апарату заздалегідь готуються план проведення наради, засідання комісії і необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень.

Запрошення учасників наради і підготовка доповідачів здійснюються відповідальним за її проведення. Запрошення учасників наради здійснюється не пізніше, як за один день до проведення наради.

Реєстрація учасників наради здійснюється працівником, який забезпечував їх запрошення.

7.2. Для організації навчання та методичних консультацій з посадовими особами виконавчого комітету селищної ради, депутатами, представниками підприємств, організацій, установ проводяться семінари. Підготовка і проведення семінарів здійснюється у такому ж порядку, що і підготовка і проведення нарад.

Семінари проводяться заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради і секретарем ради згідно затвердженого плану.

7.3. Присутність представників ЗМІ, проведення відео-, аудіозапису та фотозйомок в приміщенні, де проводиться нарада чи семінар, узгоджується з селищним головою.

 

 

 

VІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ СЕЛИЩНОМУ ГОЛОВІ ТА ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

 

 

8.1. З метою професійно-колегіального обговорення та визначення шляхів реалізації життєво-важливих питань селищний голова і виконавчий комітет у межах повноважень утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи  і служби: ради, комісії, робочі групи тощо (далі – допоміжні органи).

8.2. Допоміжний орган утворюється відповідним розпорядчим актом селищного голови чи виконавчого комітету селищної ради. Цим же розпорядчим актом затверджується склад допоміжного органу та положення, яке регламентує його діяльність.

Положення про відповідний допоміжний орган в обов’язковому порядку повинно містити такі розділи:

-         загальні положення – визначається мета створення та коло проблемних питань, які необхідно вирішити за допомогою органу;

-         основні завдання – визначаються функції та завдання, покладені на допоміжний орган;

-         організація роботи – визначається форма роботи (збори, засідання тощо), періодичність роботи, форма та періодичність звітності комісії перед селищною радою, селищним головою, виконкомом;

-         права та обов’язки – визначаються шляхи та методи вирішення завдань, а за необхідності – механізм залучення до роботи допоміжного органу кваліфікованих фахівців, визначається розподіл обов’язків між членами допоміжного органу;

-         відповідальність – визначається ступінь відповідальності голови допоміжного органу, його заступників, секретаря та членів за неналежне та несвоєчасне виконання функцій та завдань, покладених на допоміжний орган.

Графік засідань допоміжного органу враховується при складанні та формуванні плану роботи виконавчого комітету.

         8.3. З моменту створення допоміжного органу його секретар формує робочу справу. У робочій справі мають міститися такі документи:

копія нормативного документа вищого рівня влади (якщо такий існує), на виконання або з урахуванням якого утворено допоміжний орган;

копія розпорядчого акту місцевого рівня, яким утворено допоміжний орган.

Якщо змінюється склад допоміжного органу, вносяться зміни до положення про нього або допоміжний орган скасовується, робоча справа комплектується відповідними розпорядчими документами. У процесі діяльності допоміжного органу його робоча справа доукомплектовується такими документами:

-         протоколи засідань допоміжного органу;

-         звіти про виконання протоколів засідань допоміжного органу;

          - звітна інформація про роботу допоміжного органу.

8.4. Відповідальність за організацію роботи допоміжних органів покладається на їх голів, а організація діловодного процесу (формування та ведення робочої справи допоміжного органу, ведення протоколів засідань, контроль за виконанням протокольних доручень, які були надані на засіданні допоміжного органу, складання інформаційних звітів про роботу допоміжного органу тощо) – на їх секретарів.

 

 

 

ІХ. СЛУЖБОВЕ  ЛИСТУВАННЯ

 

 

9.1. Організація роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється   у встановленому порядку відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

9.2. Загальне керівництво за веденням діловодства у виконкомі здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради.

9.3. Облік службового листування здійснюється загальним відділом  селищної ради.

9.4. Діловодство у виконкомі ведеться державною мовою. Листи від підприємств, організацій, установ та інших юридичних та фізичних осіб і відповіді на них  повинні бути викладеними державною мовою.

9.5. Службове листування включає вхідну та вихідну кореспонденцію.

Службові документи, що надходять до виконавчого комітету селищної ради, приймаються, реєструються загальним відділом  селищної ради і надаються на розгляд селищному голові.

 Службові документи згідно з резолюцією селищного голови передаються виконавцям. До підприємств, організацій, установ документи надсилаються поштою або доставляються нарочно.

9.6. Відповідальність за своєчасне та якісне виконання документів несуть посадові особи, зазначені в резолюціях, а також безпосередні виконавці. У випадках, коли обумовлено кілька виконавців, відповідальною є особа, яка зазначена в резолюції першою. Письмова відповідь при цьому готується посадовою особою, зазначеною в резолюції першою. Відповідальний виконавець (особа, зазначена першою у резолюції) має право запросити інформацію із зазначеного питання у інших виконавців (осіб, зазначених після першої в резолюції), а також зібрати нараду для опрацювання даного документа. Інші виконавці беруть участь у підготовці відповіді в робочому порядку, у зв’язку з чим матеріали (або їх копії) щодо опрацювання надсилаються відповідальній особі (першій в резолюції).

         Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це сповістити особу, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання із обґрунтуванням  причин.

Термін перебування службового документа на ознайомленні у виконавця не повинен перевищувати добу.

Виконані документи повертаються до особи, яка веде облік службового листування.

Відпрацьованим вважається документ, якщо резолюцію керівника виконано в повному обсязі.

 

Якщо документ визначено підставою для прийняття розпорядчого акта, то виконавець робить копію листа і підшиває його до розпорядчого акта.               

У разі втрати документа відповідальна особа пише пояснювальну записку на ім’я селищного голови, який визначає подальші дії щодо загубленого документа.

9.7. Вихідні документи за підписом селищного голови реєструються в Книзі вихідної кореспонденцiï.

9.8. Документи фінансового характеру підписує селищний голова та головний бухгалтер селищної ради. На таких документах ставиться гербова печатка.

9.9. Робота з архівними документами у виконавчому комітеті здійснюється у встановленому порядку.

 

 

Х. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЛИСТІВ ГРОМАДЯН, ДОРУЧЕНЬ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

 

         10.1. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Контроль за виконанням документів, рішень і розпоряджень здійснює селищний голова.

10.2. Обов’язковому  контролю  підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів вищого рівня, доручень Президента України  і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України.

10.3. Координацію роботи за виконанням контрольних документів здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради.

10.4. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються селищному голові не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений документом.

З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, селищний голова дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 

 

 

ХІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

 

11.1. Робота з листами та зверненнями громадян у виконкомі селищної ради проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

11.2. Облік звернень громадян, а також  депутатських запитів, що містять фактичні звернення громадян, ведеться керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

11.3. Опрацювання звернень громадян у виконкомі селищної ради здійснюються у встановленому порядку. Після розгляду звернень громадян селищним головою, керуючий справами згідно з резолюцією селищного голови направляє їх для вирішення посадовим особам, депутатським комісіям чи службам відповідно до їх компетенції з установленням конкретних термінів надання інформації про вжиття заходів та надання відповіді заявнику.

Контроль за термінами та якістю опрацювання звернень громадян і аналіз звернень, що надійшли до селищного голови та виконавчого комітету селищної ради, здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання звернень громадян покладається на виконавця.

11.4. Особистий прийом громадян проводиться селищним головою, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, секретарем селищної ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету згідно з графіком прийому, затвердженим розпорядженням селищного голови. Ведеться журнал особистого прийому громадян.

 

 

ХІІ. ВИКОНАННЯ  РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ  РОБІТ

 

12.1. Розмноження матеріалів або видача копій документів виконується з дозволу селищного голови.

12.2. Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, коли виконавчий комітет є належним розпорядником інформації, здійснюється відповідно до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

12.3. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується відповідальною посадовою особою, яка здійснює контроль за виконанням цього рішення, в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою виконавчого комітету.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів. Засвідчення витягів здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету шляхом здійснення надпису  «Згідно з оригіналом»  та зазначенням найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою виконавчого комітету.

Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

 

 

ХІІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ  ПИТАННЯ

 

 

         13.1. Структура та чисельність апарату виконавчого комітету, витрати на його утримання  затверджуються селищною радою за пропозицією селищного голови.

13.2. З метою упорядкування робочого часу у виконавчому комітеті початок роботи встановлюється з 8.00 за київським часом, відповідно тривалість роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин (закінчення робочого часу о 17.15 годині), п’ятниця – 7 годин (закінчення робочого часу о 16.00 годині); вихідні дні – субота і неділя. Початок перерви на обід о 12.00, її тривалість – 60 хвилин. Тривалість робочого дня у передсвяткові дні скорочується на одну годину.

 

 

ХІV. СХЕМА   ВЗАЄМОЗАМІН  КЕРІВНИКІВ 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

 

 

         У разі відсутності селищного голови його обов’язки з питань діяльності виконавчого комітету виконує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.               

Взаємозаміни між керівниками виконкому селищної ради здійснюється відповідно до схеми:

заступник  селищного голови питань діяльності виконавчих органів селищної ради – керуючий  справами (секретар) виконавчого комітету;

керуючий  справами (секретар) виконавчого комітету -  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.

 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@